sakrament

Sakramenty - źródło łaski Bożej.

sakrament

Sakramenty.
Źródło łaski Bożej

Zobacz także:
Napisz do mnie!
Leave this field blank

Co to jest sakrament?

Sakramenty to ustanowione przez Jezusa widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej.

Możemy przyjmować je wyłącznie we wspólnocie Kościoła. W każdym z sakramentów Bóg dotyka człowieka swoją łaską, która uświęca go i przemienia jego serce.

Jest 7 sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo.

 

Podział sakramentów

Sakramenty dzielą się na:

  • sakramenty wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia),
  • sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych),
  • sakramenty służące budowaniu wspólnoty (kapłaństwo, małżeństwo).

 

Znamię sakramentalne

Przyjęcie niektórych sakramentów niesie ze sobą otrzymanie znamienia sakramentalnego.

Jednym z jego skutków jest to, że sakramenty te można przyjąć tylko raz w życiu.

Są to: chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo.

 

Sakrament chrztu

Pismo Święte: chrzest Jezusa w Jordanie, nakaz misyjny – „Idźcie i nauczajcie (…) udzielając chrztu…”

Materia i forma: polanie głowy wodą, „Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

Skutki: uwolnienie od grzechu pierworodnego, synostwo Boże, włączenie do Kościoła

Obowiązki: m.in. poznawanie prawd wiary katolickiej i przestrzeganie przykazań kościelnych

Chrzest to pierwszy i najważniejszy sakrament („brama sakramentów”) – bez niego nie można przyjmować innych sakramentów.

 

Sakrament bierzmowania

Pismo Święte: Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów

Materia i forma: nałożenie ręki i namaszczenie olejem, „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”

Skutki: dary Ducha Świętego, ściślejsze związanie z Kościołem, zobowiązanie do chrześcijańskiego świadectwa

Obowiązki: świadectwo życia i wiary, ściślejszy związek z Kościołem

 

Sakrament Eucharystii (Najświętszy Sakrament)

Pismo Święte: opisy Ostatniej Wieczerzy w Ewangeliach i listach św. Pawła

Materia i forma: chleb pszenny niekwaszony, wino z winogron z wodą, „To jest Ciało moje/Krew moja”

Skutki: pomnaża łaskę, odpuszcza grzechy lekkie, pomaga w wytrwałości i czynieniu dobra

Sakrament Eucharystii może przyjmować każdy ochrzczony (jeśli prawo mu tego nie zabrania).

Obowiązek przyjmowania Eucharystii przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym wynika z III przykazania kościelnego.

Transubstancjacja – przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa

 

Sakrament pokuty

Pismo Święte: wieczór w dniu zmartwychwstania: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”

Materia i forma: grzechy ciężkie, „Ja odpuszczam Tobie grzechy”

Skutki: zgładzenie i odpuszczenie grzechów, przywrócenie łaski uświęcającej wraz z cnotami i zasługami

5 warunków dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Tajemnica spowiedzi – obowiązuje wszystkich, którzy poznali informacje nt. spowiedzi czy grzechów

 

Sakrament namaszczenia chorych

Pismo Święte: List św. Jakuba: „Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana”

Materia i forma: namaszczenie olejem chorych, „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego”

Skutki: pomnaża łaskę uświęcającą, umacnia chorego, warunkowo gładzi grzechy, czasem odwraca chorobę

Namaszczenia chorych można udzielić osobie, która osiągnęła „używanie rozumu” i jest w niebezpieczeństwie śmierci na skutek starości lub choroby.

Można przyjąć go wiele razy.

Nie wolno udzielać namaszczenia osobom jawnie żyjącym w grzechu ciężkim.

 

Sakrament kapłaństwa (sakrament święceń)

Pismo Święte: Ostatnie Wieczerza: „Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”

Stopnie święceń: diakonat, prezbiterat, biskupstwo

Materia i forma: nałożenie rąk i modlitwa konsekracyjna odpowiednia dla danego stopnia święceń

Skutki: znamię sakramentalne; upodobnienie do Chrystusa i uczynienie Jego narzędziem dla Kościoła; łaska Ducha Świętego

Obowiązki: zależne od stopnia święceń:

  • Diakonat: posługa liturgii, słowa i miłości, służba Ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego kapłanami
  • Prezbiterat: głoszenie Ewangelii, prowadzenie wiernych i sprawowanie kultu Bożego
  • Biskupstwo: uświęcanie, nauczanie i rządzenie, zawsze i tylko w jedności z Papieżem i innymi biskupami

 

Sakrament małżeństwa

Pismo Święte: Księga Rodzaju: „Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”

Materia i forma: oddanie małżonków, przysięga małżeńska

Skutki: jedność i nierozerwalność małżeństwa, węzeł małżeński, łaska sakramentu

Otwartość na potomstwo – konieczność, wykluczanie posiadania potomstwa jest poważną przeszkodą do przyjęcia sakramentu.

Szafarzami sakramentu są małżonkowie!

 

Dodaj komentarz