duch święty

Duch Święty - Pan i Ożywiciel.

duch święty

Duch Święty.
Pan i Ożywiciel

Zobacz także:
Napisz do mnie!
Leave this field blank

Pięćdziesiątnica

Pięćdziesiątnica (Święto Tygodni) to żydowskie święto obchodzone na pamiątkę zawarcia przymierza z Bogiem na górze Synaj.

Chrześcijanie ten dzień kojarzą jednak z Zesłaniem Ducha Świętego na Apostołów i Maryję zebranych w Wieczerniku. Sam Jezus zapowiedział ten fakt nakazując uczniom pozostać w Jerozolimie i oczekiwać na dar Bożego Ducha.

Wydarzenie to jest objawieniem się Ducha Świętego i początkiem publicznej działalności Kościoła – nowego Ludu Bożego.

 

Wierzę w Ducha Świętego

Duch Święty jest Bogiem, trzecią Osobą Trójcy Świętej, równą Ojcu i Synowi. Jako Boży dar był zapowiadany już w Starym Testamencie, lecz działał już wtedy, m.in. poprzez natchnienie biblijne.

Symbole Ducha Świętego to:

 • gołębica – pokój, pojednanie, zwiastun dobrej nowiny
 • ogień – żar miłości, obecność Boga pośród ludzi
 • obłok/światło – chwała Boga działającego w życiu człowieka
 • woda – działanie w sakramencie chrztu
 • namaszczenie – znak sakramentu bierzmowania
 • pieczęć – niezatarte znamię sakramentalne otrzymywane w chrzcie i bierzmowaniu
 •  

Duch Święty prowadzi Kościół

Duch Święty na przestrzeni wieków nieustannie kształtuje i buduje wspólnotę Kościoła. Kościół zaś jest właściwym miejscem doświadczania obecności i działania Ducha Świętego.

Działanie Ducha Świętego w Kościele poznajemy między innymi w Piśmie Świętym, Tradycji i Urzędzie Nauczycielskim Kościoła, w sakramentach i modlitwie, życiu misyjnym i zakonnym oraz w świadectwie świętych i błogosławionych.

 

Charyzmaty – szczególne dary Ducha Świętego

Charyzmat – darmowy, bezinteresowny dar udzielany wybranym osobom dla dobra całej wspólnoty Kościoła. Ich źródłem jest sam Bóg – Duch Święty.

Święty Paweł w Liście do Koryntian wśród charyzmatów wylicza m.in. mądrość, wiarę, uzdrawianie, proroctwo, rozeznawanie duchów, dar języków i dar ich tłumaczenia.

Ostatecznie jednak, według świętego Pawła najważniejszym charyzmatem chrześcijanina jest miłość.

 

Paraklet

Jezus nazwał Ducha Świętego Parakletem. Określenie to wskazuje na sposób Jego działania, a nie na Jego naturę.

Duch Święty jest naszym Nauczycielem i Obrońcą. Dzięki Niemu rozumiemy słowa Pisma Świętego, możemy poznać prawdę o nas samych, naszych grzechach i o kochającym Bogu, który nam przebacza.

Jest On także stróżem wspólnoty Kościoła – zachowuje jedność oraz wierność przekazu wiary kolejnym pokoleniom wspierając Urząd Nauczycielski Kościoła. Działa także w sakramentach pomagając nam rozwijać się duchowo i kroczyć ku świętości.

 

Dary, owoce, charyzmaty

Przyjmując chrzest, staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Przyszedł On do nas i mieszka w naszym sercu przynosząc swoje dary i owoce ich wykorzystywania. Jesteśmy zobowiązani do korzystania z tych darów i przynoszenia dobrych owoców. Bóg oczywiście nie narzuca nam tych darów łaski i nie zmusza do korzystania z nich.

Dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej.

Owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

 

Przeciw Duchowi Świętemu

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są najcięższymi wykroczeniami moralnymi. Ich istotą jest postawa zuchwałości – świadome odrzucanie miłosierdzia Bożego, przebaczenia swoich grzechów i zbawienia darowanego przez Ducha Świętego.

 1. Grzeszyć, licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
 6. Odkładać pokutę i nawrócenie aż do śmierci.

Dodaj komentarz